Informujemy, iż w dniach od 28 maja 2024 roku do 9 czerwca 2024 roku będziemy przebywać na urlopie. Wysyłka zamówień złożonych w tym okresie nastąpi po 10 czerwca 2024 roku.

 
Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem https://shop.srt-willysmb-fordgpw.pl, w tym: zasady składania i realizacji zamówień, zasady zawierania umów na odległość, za pomocą środków komunikacji elektronicznej i sposobu ich rozwiązywania oraz warunki reklamacji.

 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.

 3. Sklep internetowy shop.srt-willysmb-fordgpw.pl jest prowadzony przez:

Szary – Racing Kazimierz Twarkowski

ul. Wielowiejska 5,

44-180 Kotliszowice,

NIP 6442051316

email: zamowienia@szary-racing.pl

tel. 601 435 827 (czynny w godzinach od 8:00 do 18:00)

§ 2 Definicje

1. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, pełnoletnia, która ukończyła lat osiemnaście i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, tj. Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które to złożyły bądź zamierzają złożyć zamówienie lub skorzystać z innych usług sklepu internetowego;

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z póź. zm.), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

 4. Usługodawca - Szary – Racing Kazimierz Twarkowski, ul. Wielowiejska 5, 44-180 Kotliszowice, NIP 6442051316. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem;

 5. Regulamin – regulamin świadczenia świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów na odległość, nieodpłatnie udostępniony klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się klient;

 6. Sklep internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://shop.srt-willysmb-fordgpw.pl umożliwiający klientowi korzystanie z usług sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonywanie zakupów towarów oferowanych przez usługodawcę;

 7. Rejestracja – nieodpłatna, jednorazowa czynność dokonana przez klienta celem uzyskania dostępu do konta klienta na stronie sklepu internetowego za pomocą panelu administracyjnego udostępnionego przez usługodawcę, poprzez ustalenie przez klienta unikalnego hasła i loginu dającego dostęp do konta klienta, w którym to klient ma możliwość zarządzać w każdym czasie swoimi danymi adresowo – osobowymi oraz monitorować stan złożonych przez niego zamówień;

 8. Towar – rzecz ruchoma, oferowana przez usługodawcę za pośrednictwem sklepu internetowego będąca przedmiotem umowy sprzedaży;

 9. Zamówienie - oświadczenie usługodawcy woli zawarcia umowy, złożone w postaci elektronicznej, dokonane za pośrednictwem sklepu, które stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży na odległość, określające rodzaj, liczbę towaru będącego przedmiotem tejże umowy sprzedaży, a także sposób i warunki dostawy oraz wskazanie metody płatności za zamówiony towar;

 10. Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość pomiędzy usługodawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez umowę sprzedaży usługodawca zobowiązuje się przenieść na klienta własność rzeczy i wydać mu rzecz, a klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić usługodawcy cenę;

 11. Platforma internetowego rozstrzygania sporów ODR – bezpłatne narzędzie służące do kontaktu konsumenta z usługodawcą w przypadku problemów związanych z zakupami przez internet lub odesłaniem sporu do alternatywnego rozwiązania.

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Za pomocą sklepu internetowego świadczone są usługi na rzecz klienta nie wymagające rejestracji:

  a) prezentowanie oferty sklepu internetowego,

  b) składanie zamówień i zawieranie umów na odległość dotyczące asortymentu prezentowanego na stronie sklepu internetowego,

  c) udzielanie informacji klientowi na temat aktualnego statusu zamówienia,

 2. Za pomocą sklepu internetowego świadczona jest usługa na rzecz klienta wymagająca rejestracji w postaci udostępnienia możliwości korzystania z konta klienta.

 3. Klient poprzez wypełnienie wskazanych na stronie sklepu internetowego w procesie rejestracji rubryk, akceptacji regulaminu sklepu internetowego i potwierdzenia wskazanych przez siebie danych zawiera z usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 4. Do właściwego, bezpiecznego i niezakłóconego korzystania ze sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome) w najnowszej wersji, obsługującą pliki cookie oraz skrypty Javascript, posiadającego uaktualniony system antywirusowy oraz zaporę firewall, a także programu do obsługi plików zapisanych w formacie PDF (np. PDF Adobe Acrobat Reader).

 5. Podczas korzystania ze sklepu internetowego klient zobowiązuje się do respektowania obowiązujących przepisów prawa krajowego w tym zakresie i postanowień niniejszego regulaminu, oraz nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4 Zasady składania zamówień, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego klient może składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Zawarcie umowy sprzedaży na odległość następuje po dokonaniu przez klienta wyboru rodzaju towaru z określoną ceną w sklepie internetowym, jego ilości, a także sposobu płatności i dostawy przy użyciu „Koszyka”, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, potwierdzenia zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego, po weryfikacji podanych danych, z chwilą skutecznego potwierdzeniem dokonania zakupu poprzez kliknięcie ikony „potwierdzam zakup”.

 3. Nieuiszczenie należności za zamówiony towar w terminie 7 dni od złożonego zamówienia skutkuje jego anulowaniem. Wówczas usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy.

 4. Modyfikacji złożonych zamówień można dokonać poprzez kontakt z usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej na adres email: zamowienia@szary-racing.pl, a także pod numer telefonu 601 435 827.

 5. Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od momentu dostarczenia produktu.

 6. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może nastąpić niezwłocznie poprzez:

  a) usunięcie konta klienta przez klienta bądź przez usługodawcę na wyraźne życzenie klienta, złożone w formie pisemnej, przesłane na adres email: zamowienia@szary-racing.pl;

  b) usługodawcę, w sytuacji gdy klient rażąco narusza zasady niniejszego regulaminu.

§ 5 Cena, sposoby realizacji płatności i dostawy zamówionego towaru

 1. Podane w sklepie internetowym ceny towarów są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

 2. Na całkowitą wartość zamówienia należną usługodawcy składa się cena zakupionego towaru wraz z kosztem jego dostawy. Po dodaniu wybranego towaru do „Koszyka” i wybraniu metody płatności oraz sposobu dostawy zostanie doliczony koszt dostawy zgodnie z zakładką „czas i koszt dostawy”.

 3. Usługodawca udostępnia klientowi następujące metody płatności:

  a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy PKO S.A. 50 1240 1343 1111 0010 8549 6171 Szary-Racing Kazimierz Twarkowski, ul. Wielowiejska 5, 44-180 Kotliszowice, (przedpłata),

  b) płatności online przelewem albo kartą płatniczą. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:

  * Visa

  * Visa Electron

  * MasterCard

  * MasterCard Electronic

  * Maestro

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty klienta za zamówiony towar na rachunku usługodawcy.

 2. Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą wynosi 48 godzin od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 3. Dostawy zamówionego towaru realizowane są przesyłką kurierską.

 4. Klient zobowiązuje się do sprawdzenia zawartości otrzymanej przesyłki także pod kątem jej uszkodzenia. W przypadku wystąpienia uszkodzenia przesyłki w transporcie, podstawą uznania reklamacji będzie sporządzony w obecności kuriera protokół uszkodzenia przesyłki podpisany czytelnie przez odbiorcę.

 5. Odbiór osobisty następuje po uprzednim kontakcie telefonicznym klienta z usługodawcą celem indywidualnego ustalenia daty oraz godziny odbioru zamówionego towaru w lokalu usługodawcy.

 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy w sytuacji braku kontaktu telefonicznego, określonego w § 5 pkt 8 regulaminu, po upływie 7 dni od złożenia zamówienia przez klienta.

 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta poprzez rachunek bankowy usługodawca dokona zwrotu na rachunek bankowy, z którego klient dokonał przelewu środków.

 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą usługodawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
  karty płatniczej klienta.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia na adres siedziby usługodawcy.

 2. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwraca takiemu konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

 3. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient będący konsumentem, chyba że konsument ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić zamówioną rzecz na adres siedziby usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od umowy, chyba że usługodawca zaproponuje, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem powyższego terminu.

 5. Jeżeli usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od klienta będącego konsumentem, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od tegoż konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez niego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczącym praw klienta będącym konsumentem w przedmiocie odstąpienia umowy zawartej na odległość zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.).

§ 7 Gwarancja oraz rękojmia

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), chyba że klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 2. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie usługodawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później –jeżeli nie zawiadomił usługodawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 3. Uprawnienia przysługujące klientowi z tytułu rękojmi za wady towaru wygasają z upływem dwóch lat od dnia wydania klientowi towaru i w tym czasie stwierdzenia przez niego wystąpienia wady tegoż towaru.

 4. Wszelkie reklamacje związane z niezgodnością towaru z umową klient jest zobowiązany złożyć pisemnie na adres siedziby usługodawcy z dołączeniem reklamowanego towaru, dowodu jego zakupu, a także z dokładnym opisem powstałej niezgodności.

 5. Usługodawca w terminie 14 dni rozpatrzy złożoną reklamację związaną z niezgodnością towaru z umową, o czym powiadomi klienta w formie przez niego wskazanej, a w przypadku braku wyboru formy powiadomienia, usługodawca poinformuje klienta w sposób przez siebie wybrany.

 6. Usługodawca, jako że nie jest producentem oferowanych towarów w sklepie internetowym, nie udziela jakiejkolwiek gwarancji jakości rzeczy sprzedanej.

 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczącym rękojmi oraz gwarancji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z póź. zm.).

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem sklepu internetowego jest usługodawca Szary-Racing Kazimierz Twarkowski, ul. Wielowiejska 5, 44-180 Kotliszowice, NIP 6442051316.

 2. Wszelkie dane osobowe gromadzone są i przetwarzane jedynie w celu realizacji składanych przez klienta zamówień zgodnie z wymogiem art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

 3. Usługodawca zobowiązuje się do szczególnej ochrony danych osobowych udostępnionych mu przez klienta, w tym do zgodnego z prawem ich przetwarzania, gromadzenia i przechowywania.

 4. Usługodawca nie wysyła informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym poprzez newsletter, ani nie prowadzi marketingu bezpośredniego, w tym drogą telefoniczną.

 5. Usługodawca, z uwagi na konieczność realizacji zawartej z klientem umowy, zastrzega możliwość udostępnienia danych osobowych klienta wyłącznie przewoźnikom, za pośrednictwem których realizowane będą dostawy zamówionego towaru przez klienta.

 6. Dane osobowe związane ze złożeniem zamówienia przez klienta, realizacją dokonanych przez niego zakupów w sklepie gromadzone będą i przetwarzane do momentu zrealizowania zamówienia złożonego przez klienta, po tym czasie będą one przechowywane przez usługodawcę przez okres 6 lat wynikający z przedawnienia roszczeń.

 7. Klient w każdym czasie ma prawo w szczególności do wglądu do swoich danych osobowych, ich monitorowania i modyfikacji, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, prawo do sprzeciwu, a także cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie tych danych, którą usługodawca uzyskał od klienta przed jej cofnięciem.

 8. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne ale i niezbędne celem właściwego korzystania ze sklepu internetowego i składania za jego pośrednictwem zamówień, zaś brak podania określonych danych osobowych skutkować będzie niemożnością złożenia zamówienia przez klienta na wybrane przez niego produkty oferowane przez usługodawcę.

 9. Klient w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o RODO co to przetwarzania jego danych przez usługodawcę, ma prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami regulaminu odnośnie przetwarzania danych osobowych mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie powstałe spory pomiędzy usługodawcą a klientem będą rozstrzygane na gruncie przepisów prawa polskiego. Usługodawca i klient zobowiązują się do dążenia do polubownego załatwienia ewentualnie wynikłego sporu. Klient ma także prawo, celem rozstrzygnięcia wynikłego sporu, skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów ODR.

 2. W razie niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa jakiejkolwiek części niniejszego regulaminu zastosowanie będą mieć właściwe prawo polskie, zaś w pozostałej części regulamin jest ważny i obowiązujący.

 3. Wszelkie materiały publikowane na stronie sklepu internetowego, w tym zdjęcia, znaki towarowe, graficzne, są objęte prawami autorskimi i należą do usługodawcy bądź jego kontrahentów, z którymi ma on zawarte stosowne umowy. Jakiekolwiek kopiowanie, utrwalanie bądź w inny sposób korzystanie z tych materiałów bez zgody usługodawcy jest surowo zabronione pod groźbą poniesienia odpowiedzialności prawnej.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.

 5. Do postanowień nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy:

  a)ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z póź. zm.);

  b) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.);

  c) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

  d) ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823 z późn. zm.);

  d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Wyświetl pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl